Các Chương Trình Đào Tạo Phổ Biến

26th Th5 2013
dao tao 12

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

Chief Executive Officer/ Giám đốc điều hành

MBA Essentials for Leaders/ Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo

Business Ideology & Philosophy/ Tư tưởng Kinh doanh

Strategic Management/ Quản trị Chiến lược

Blue Occean Strategy/ Chiến lược Đại Dương Xanh

Leadership Development Program/ Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo

Brand and Marketing Management for Leaders/ Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo

HRM for Leaders/ Nhân sự dành cho lãnh đạo

Acounting for Leaders/ Kế toán dành cho Lãnh đạo

Finance for non-financial Leaders/ Tài chính dành cho Lãnh đạo

Tax for Leaders/ Thuế dành cho lãnh đạo

Law for Leaders/ Pháp luật dành cho lãnh đạo

PR & MR/ Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng

Corporate Culture/ Văn hóa doanh nghiệp

Balance Scorecard / Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng

Business etiquette/ Giao tế Doanh Nhân

Critical Thinking & Decision Making/ Phương pháp tư duy & Ra quyết định