Các Chương Trình Đào Tạo Phổ Biến

26th Th5 2013

Chief Executive Officer/ Giám đốc điều hành

MBA Essentials for Leaders/ Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo

Business Ideology & Philosophy/ Tư tưởng Kinh doanh

Strategic Management/ Quản trị Chiến lược

Blue Occean Strategy/ Chiến lược Đại Dương Xanh

Chương Trình Đào Tạo Dành Cho Bộ Phận Sản Xuất

26th Th5 2013

Production Strategy & Plan/ Chiến lược và kế hoạch sản xuất

Production Management/ Quản lý sản xuất

Quality Control System/ Quản lý chất lượng

Logistics Management/ Quản lý hậu cần sản xuất

5S/ Ứng dụng Mô hình 5S

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

26th Th5 2013

Stress Management Skills/ Kỹ Năng Quản Lý Stress

Time Management Skills/ Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Supervisory Skills/ Kỹ Năng Giám Sát

Public Speaking Skills/ Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng

Six Thinking Hats/ Sáu chiếc nón tư duy

Đào Tạo Cho Bộ Phận Tài Chính Kế Toán

26th Th5 2013

Financial Strategy/ Chiến lược Tài chính

Corporate Finance/ Tài Chính Doanh Nghiệp

Financial Analysis And Investment/ Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư

Strategic Investment/ Chiến Lược Đầu tư

Tax System for Business/ Hệ thống thuế doanh nghiệp

Đào Tạo Cho Bộ Phận Marketing & Sales

26th Th5 2013

Marketing Planning & Strategy/ Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing

Marketing Project Management/ Quản Lý Dự Án Marketing

Information For Marketing Decision Making/ Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing

Digital Marketing/ Marketing Kỹ Thuật Số

Brand Management/ Quản Trị Thương Hiệu

Chương Trình Đào Tạo Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

26th Th5 2013

Management For Middle Managers/ Năng Lực Quản Trị Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

Managing People / Quản Lý Con Người

Marketing Research/ Nghiên Cứu Thị Trường

Project Management/ Quản Trị Dự Án

MBO, SMART & KPIs/ Quản trị mục tiêu

Chương Trình Đào Tạo Dành Cho Quản Lý Cấp Cao

26th Th5 2013

Chief Executive Officer/ Giám đốc điều hành

MBA Essentials for Leaders/ Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo

Business Ideology & Philosophy/ Tư tưởng Kinh doanh

Strategic Management/ Quản trị Chiến lược

Blue Occean Strategy/ Chiến lược Đại Dương Xanh

Chương Trình Đào Tạo Dành Cho Nhân Sự

26th Th5 2013

Strategic HR/ Chiến Lược Nhân Sự
Recruitment/ Tuyển Dụng nhân sự

HR Training & Development/ Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực

Benefit System/ Xây dựng Chính sách chế độ

Laws & Labour/ Pháp luật hiện hành về lao động

Đào Tạo Theo Yêu Cầu Doanh Nghiệp

26th Th5 2013

Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại Trụ sở (Open-Enrollment Programs), Hoàng Ngọc Việt cũng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước (Custom Programs). Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.