Chương Trình Đào Tạo Dành Cho Bộ Phận Sản Xuất

26th Th5 2013
dao tao 11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Production Strategy & Plan/ Chiến lược và kế hoạch sản xuất

Production Management/ Quản lý sản xuất

Quality Control System/ Quản lý chất lượng

Logistics Management/ Quản lý hậu cần sản xuất

5S/ Ứng dụng Mô hình 5S

Kaizen/ Phương pháp Cải tiến Liên tục

Lean Manufacturing/ Quản trị Lean trong sản xuất

Best practices in Production/ Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến

Product Cost Controlling/ Kiểm soát chi phí trong sản xuất

Team Management in Manufacturing/ Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất

Personel Appraisal in Manufacturing/ Đánh giá nhân sự trong sản xuất

Effective Delegation Skills/ Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc

Motivating Skills/ Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên

Coaching & Mentoring Skills/ Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm

Meeting Management Skills/ Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp