Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

26th Th5 2013
dao tao 10

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG MỀM

Stress Management Skills/ Kỹ Năng Quản Lý Stress

Time Management Skills/ Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Supervisory Skills/ Kỹ Năng Giám Sát

Public Speaking Skills/ Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng

Six Thinking Hats/ Sáu chiếc nón tư duy

Mind Mapping/ Sơ Đồ Tư Duy

Effective Business Writing Skills/ Kỹ Năng Viết Thư Thương Mại

Critical Thinking Skills/ Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo

Winning Attitude Skills/ Tinh Thần Chiến Thắng

Emotion Control Skills/ Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc

Teamwork Skills/ Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Problem Solving Skills/ Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Presentation Skills/ Kỹ Năng Thuyết Trình

Negotiation Skills/ Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng

Conflict Resolution Skills/ Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột

Effective Communication Skills/ Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Train The Trainer/ Kỹ năng giảng dạy

Talent Management/ Quản Lý Nhân Tài

Selection & Interview Skills/ Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự

Effective Delegation Skills/ Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc

Change Management Skills/ Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

Coaching & Mentoring Skills/ Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm

Motivating Skills/ Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên

Strategy Thinking Skills/ Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược

Critical Thinking & Decision Making/ Phương pháp tư duy & Ra quyết định

Debt Collection & Management Skills/ Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ

Commodities Display Skills/ Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa