Đào Tạo Cho Bộ Phận Marketing & Sales

26th Th5 2013
dao tao 8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỘ PHẬN MARKETING & SALES

Marketing Planning & Strategy/ Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing

Marketing Project Management/ Quản Lý Dự Án Marketing

Information For Marketing Decision Making/ Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing

Digital Marketing/ Marketing Kỹ Thuật Số

Brand Management/ Quản Trị Thương Hiệu

Professional Sales Supervisor/ Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp

Sales Management/ Quản Lý Bán Hàng

Professional Selling Skills/ Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Customer Service/ Chăm Sóc Khách Hàng

Consumer Behavior/ Hành Vi Người Tiêu Dùng

CRM/ Quản Trị Mối Quan Hệ Với Khách Hàng

Trade Marketing/ Hỗ trợ Thương mại

Distribution Systems/ Xây dựng Hệ thống phân phối

Sales forcast & Sales plan/ Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng

Negotiation Skills/ Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng

Commodities Display Skills/ Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa