Đào Tạo Cho Bộ Phận Tài Chính Kế Toán

26th Th5 2013
dao tao 9

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Financial Management & Control/ Quản lý & Kiểm soát Tài chính

Financial Strategy/ Chiến lược Tài chính

Corporate Finance/ Tài Chính Doanh Nghiệp

Financial Analysis And Investment/ Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư

Strategic Investment/ Chiến Lược Đầu tư

Tax System for Business/ Hệ thống thuế doanh nghiệp

Management Accounting/ Kế toán Quản trị

Securities Market / Thị trường chứng khoán

Foreign Exchange Market/ Thị trường ngoại hối

Analysis of Equity Investment/ Phân tích đầu tư vốn

Analysis of Debt Investment/ Phân tích đầu tư nợ

Financial Statement Analysis/ Phân tích báo cáo tài chính

Portfolio Management/ Quản lý danh mục đầu tư

Accounting Standards & Financial Reporting/ Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính

Negotiation Skills/ Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng